Nesaobraznost proizvoda

Saobraznost je zakonska kategorija i njeno trajanje je 2 godine. Saobraznost predstavlja odgovornost trgovca ili proizvodjača da roba ili usluga budu u skladu sa uobičajenim radom ili posebnim zahtevima potrošača u odredjenom vremenskom periodu.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ako se nesaobraznost dogodi u prvih 6 meseci od dana kada je roba prešla u vlasništvo kupca, smatra se da je nesaobraznost već postojala, pa kupac može da traži da mu se roba zameni novom.

Roba kod koje se pojavila nesaobraznost u prvih 6 meseci od dana kupovine, može i da se popravi, ali samo uz izričitu saglasnost kupca.

U slučajevima kada nesaobraznost nije moguće otkloniti u primerenom roku, kada nesaobraznost nije otklonjena, kada opravka ne može da se sprovede bez nepogodnosti za kupca ili kada otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da traži umanjenje cene ili raskid ugovora. Ako kupac raskine ugovor, biće mu vraćen novac u visini iznosa na fiskalnom isečku na dan kupovine robe.

Ukoliko je nesaobraznost rešena popravkom, pa se u prvih 6 meseci od dana kada je roba prešla u vlasništvo kupca pojavi nova nesaobraznost, kupac može da zahteva zamenu, umanjenje cene ili da raskine ugovor. Druga popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca.


Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.